Spring naar de inhoud

Organisatie

Organisatie van het onderwijs. 

Onze school is een van de elf scholen van de stichting OPO Borger-Odoorn onder eindverantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder Jacqueline Drok. Op iedere school is een schoolleider aanwezig. De schoolleider van de Zweng is ook schoolleider van De Daltonschool in Ees. 

Vanuit het onderwijsbureau wordt op meerdere beleidsterreinen ondersteuning geboden aan de schoolleiders en de schoolteams. 

Binnen onze stichting is gekozen voor een viertal gezamenlijke speerpunten, passend bij de visie. We staan voor onderwijs dat recht doet aan ieder kind en dat aansluit bij de veranderende maatschappij, waarin digitale ontwikkelingen een steeds grotere rol spelen. Vandaar het motto van de stichting: ‘Wereldwijs op het platteland’. 

In de wet staat dat het onderwijs een brede ontwikkeling van leerlingen beoogt. Dit betekent dat wij ons moeten richten op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen, op de het tot ontwikkeling brengen van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Wat precies moet worden gerealiseerd staat verwoord in de kerndoelen m.b.t.:

* Nederlandse en Engelse taal
* Rekenen en wiskunde
* Oriëntatie op mens en wereld
* Lichamelijke opvoeding
* Cultuureducatie & kunstzinnige vorming

Kerndoelen die voor alle leergebieden gelden zijn:
* Zelfbeeld
* Werkhouding
* Sociaal gedrag
* Planmatig werken
* Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën

De kerndoelen komen terug in de door ons gebruikte methoden. Die staan vermeld in het schoolplan.

GVO/HVO
In de bovenbouwgroepen kunnen ouders kiezen voor Godsdienstige Vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Dit wordt gegeven door een vakleerkracht. Bij GVO komen o.a. de wereldgodsdiensten aan de orde. Tijdens HVO leren kinderen vorm en richting te geven aan hun eigen leven en een bijdrage te leveren aan waardevolle ervaringen in het leven van anderen. Ouders die principiële bezwaren hebben tegen het volgen van deze lessen kunnen voor aanvang van het nieuwe schooljaar dit kenbaar maken op het aanmeldingsformulier. Deze leerlingen krijgen van de groepsleerkrachten vervangende opdrachten.

Actief burgerschap en sociale integratie
Wij zijn als school verplicht in ons onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Het betreft de basisnormen- en waarden van onze democratische samenleving. Deelname van burgers ongeacht hun etnische of culturele achtergrond aan de samenleving, vormen van participatie en de Nederlandse cultuur. Op onze school geven wij hier uitvoering aan door de methode Leefstijl. Dit aanbod hebben wij vastgelegd in het document “Actief burgerschap en Sociale integratie”, wat op school ter inzage ligt. 

Verkeersveiligheid
Onze school is in het bezit van het Drents Verkeersveiligheids Label. Ieder jaar worden aan de verschillende groepen verschillende verkeersactiviteiten aangeboden door de stichting Veilig Bereikbaar Drenthe. 

samen uniek