Over De Zweng

Achtergrond

De school staat al sinds 1924 in Exloo. Dit jaar ( 2014) hebben we ons 90 jarig bestaan gevierd.

De naam De Zweng is ontleend aan het hout waaraan de strengen van de paarden zitten bij het trekken van de kar. Het team en de ouders trekken samen de kar.  Op de kar zitten de kinderen, die op weg zijn naar de toekomst. De Zweng is een onmisbaar onderdeel  om de kar in de juiste richting vooruit te krijgen.

De school heeft ook altijd op dezelfde plek, midden in het dorp gestaan. In de loop van de tijd zijn er verschillende uitbreidingen en verbouwingen geweest. De laatste veranderingen hebben  onlangs plaatsgevonden. Zo zijn de toiletten vernieuwd en is de school  van binnen geschilderd.

Het plan is dat in aan de school een dorpshuis  gevestigd gaat worden.


Visie

IMG_4360Onze school wil alle kinderen de ruimte bieden om zich te ontplooien, vanuit een positieve kijk op kinderen. Rekening houden met elkaar en elkaar ondersteunen, daar waar mogelijk , zijn belangrijke peilers. We leggen de lat hoog en willen ook tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen die wat meer aankunnen. Daarvoor hebben we onder meer levelwerk aangeschaft en zijn we de komende twee jaar pilotschool om beleid te ontwikkelen ten behoeve van de plus leerlingen.

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en dagen ze uit om het beste uit zichzelf te halen. We bespreken niet alleen het product (het resultaat) met de kinderen, maar ook het proces.

We hechten aan goede omgangsvormen en vinden het belangrijk dat we op een positieve manier met elkaar omgaan. We geven graag complimenten en benadrukken de eigenheid en de kwaliteiten van onze leerlingen. Tolerantie en begrip zijn kernwaarden.

We willen de kinderen veel leren en willen ook dat ze het zelf belangrijk vinden om zich hiervoor in te spannen.

We vinden het belangrijk dat kinderen mede eigenaar worden van hun eigen leerproces en een pro actieve houding ontwikkelen. We zijn bezig om ons leerpakket en onze inrichting uitdagender te maken voor onze kinderen. Zo beginnen we al in groep 1 met Engels en hebben een uitdagend lesaanbod voor plus kinderen, mediawijsheid en sport.

Kernwoorden voor onze school:


                    Positief                                                     Veel structuur

                                                      Ambitieus

           Hoge verwachtingen                             Veilig voor iedereen

 

Openbaar Onderwijs

IMG_4317De Zweng is een openbare school. Dit betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

We zijn een school waar elk kind, dat in Exloo woont, terecht kan zonder voorbehoud.

Kenmerken van De Zweng als openbare school :

Pluriformiteit
We bieden ruimte aan de verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. Dit doen we door er in onze lessen aandacht aan te besteden. Er wordt in onze school met respect over andere culturen en godsdiensten gesproken. In groep 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om per week een les Humanistische vorming te volgen godsdienst. (pc).

De garantiefunctie
Binnen onze school is plaats voor alle geloven. Iedereen is welkom, zodat alle kinderen onderwijs kunnen volgen met behoud van eigen identiteit.

Emancipatie en tolerantie
Onze school garandeert de principiële gelijkwaardigheid van opvattingen. Wij doen dit op een actieve manier. Er wordt veel aandacht besteed aan waarden en normen.  We gebruiken de methode Leefstijl en respect voor elkaar is de basis van ons handelen. We vinden het belangrijk dat een kind zichzelf en onderscheidend kan zijn.

Algemene toegankelijkheid.
Onze school weigert geen leerlingen op basis van ras, overtuiging of afkomst.


Organisatie 

IMG_4310Alle openbare scholen in de gemeente Borger-Odoorn zijn ondergebracht in de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn. ( OPO)

Het Stichtingsbestuur bestaat uit vijf personen. Het stichtingsbestuur is een toezicht houdend bestuur dat op hoofdlijnen bestuurt. Dit betekent dat in een managementstatuut het grootste deel van de verantwoordelijkheden zijn gemandateerd aan de Algemeen Directeur. Deze legt achteraf verantwoording af.

Hij wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door twee clusterdirecteuren. Zij vormen met de Algemeen Directeur  het management team van onze organisatie.

De Zweng is ingedeeld in cluster “Zuid”.

De dagelijkse leiding op de school berust bij de teamleider. De clusterdirecteur is eind verantwoordelijk.

Op www.opoborger-odoorn.nl vindt u informatie over het beleid ten aanzien van alle openbare scholen in de gemeente Borger-Odoorn.

 

Leerlingen

IMG_4358Op dit moment heeft de school 80 leerlingen die over vier groepen zijn verdeeld. De Zweng is een dorpsschool. Bijna alle kinderen wonen in Exloo.